சிற்றரிவு

சங்கத்தமிழ் ஏடுகள் ஆய்வுறவில்லை,
எந்தணக்கு அப்பெரும் வாய்ப்புமில்லை,
கவலை இருந்தும் ஆர்வம் கொண்டு,
மழலைத் தமிழில் ஒர் ஆரம்பபம்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s