ஒர் முட்டு சந்து

ஒர் முட்டு சந்து
நாண்கு மூல வீதி
இதுவே எண் வாழ்க்கை

இதில் ஏன் புரட்ச்சி
பூமி விலக்க

இதிலும் கண்டேன்
ஏற்றத் தாழ்வு
நரியின் இராஜ்யம்

பூமி பிழந்தது
மாற்றம் நிகழ்ந்தது
சீற்றம் தனில்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s