இரசிகன்

இரசிகன் நான் …

வாழ்வை இரசிக்கிறேன்

தூரத்தில் நின்று.

விமர்சகன் அவன் …

இரசிக்க மட்டும் செய்தால்

எப்பொழுது தான் வாழ்வீர்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s