நான் சுத்தி

நான்சுத்தி பிடித்ததில்லை

ஆனால் கத்தியும் எடுக்கவில்லை

என் போன்ற கோழை

வாழ்வது முரையொ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s